Marketingová komunikace vybraného podniku

Title Alternative:Marketing communications of selected company
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na marketingovou komunikaci FK Mladá Boleslav, a. s. V první části této práce jsou popsána teoretická východiska marketingu ve sportu a marketingové komunikace včetně moderních trendů. Následuje představení sportovního klubu a analýza současného marketingového mixu včetně komunikace. Nedílnou součástí bakalářské práce je vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno pro zjištění spokojenosti fanoušků klubu se současnou marketingovou komunikací. V závěru práce jsou navržena zlepšení marketingové komunikace, které by mohli přispět ke zvýšení návštěvnosti domácích zápasů.
The bachelor thesis is focused on marketing communication of FK Mladá Boleslav, a. s. In the first part of this thesis the theoretical basis of marketing in sports and the marketing communication including modern trends is described. Introduction of the sports club and analysis of current marketing mix and communication follows. Inseparable part of the Bachelor's thesis is evaluation of questionnaire survey, which was conducted to determine fans satisfaction by current marketing communication of the club. In the conclusion, there are improvements on marketing communication proposed, which could contribute to improvement in attendance at domestic played matches.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN