Studium interakce krevní plasmy a biodegradabilních vlákenných polyesterových materiálů

Abstract
V této práci je studován vliv krevní plasmy na biodegradabilní vlákenné polyesterové materiály. Konkrétně se jedná o poly(E-kaprolakton) (PCL) a kopolymer kyseliny polymléčné a poly(E-kaprolaktonu) (PLCL) a jejich polymerních směsí (blendů) v poměrech PCL:PLCL 1:1, 1:3, 3:1. Vliv plazmy na materiály je vyhodnocován zkoumáním degradace materiálu a adheze plazmatických bílkovin. Adheze plazmatických bílkovin je vyhodnocována pomocí elektroforézy SDS PAGE a spektrofotometrické metody. Degradace materiálů je hodnocena elektronovou mikroskopií a následnou analýzou snímků, váhovým úbytkem a hodnocením gelové permeační chromatografie.
This work studies interaction between blood plasma and polyester fibrous biodegradable materials, especially poly(E- caprolakton), copolymer of polylactic acid and poly(E- kaprolaktonu) (PLCL) and mixtures (blends) of these materials in ratios PCL:PLCL 1:1, 1:3, 3:1.Influence of blood plasma to polymer materials will be tested by degradation of materials and adhesion of plasmatic proteins on input materials. Adhesion of plasmatic proteins will be evaluated by SDS PAGE electrophoresis and total amount of proteins by spektrofotometric method. Degradation of material will be tested by electron microscopy photoes diameters of fibers, weight loss and gel permeation chromatography.
Description
Subject(s)
Polyestery, biodegradabilní polyestery, (nano)vlákenné materiály, scaffoldy, biodegradabilita, krevní plasma, polymerní scaffoldy, Polyesters, biodegradable polyesters, (nano)fibrous materials, scaffolds, biodegradability, blood plasma, polymer scaffolds
Citation
ISSN
ISBN