Volnočasový program s prvky základů první pomoci pro děti mladšího školního věku (1.stupeň základní školy)

Abstract
Bakalářská práce se zabývá začleněním prvků první pomoci do volnočasového programu určeného pro děti mladšího školního věku (1. stupeň základní školy). Cílem práce je vytvořit a realizovat volnočasový program s prvky základů první pomoci pro děti mladšího školního věku (1. stupeň základní školy), ověřit znalosti účastníků o základech první pomoci před začátkem programu a po realizaci programu ověřit znalosti pomocí evaluace. Obsahem teoretické části jsou okruhy z oblasti pedagogiky, vývojové psychologie, pedagogiky volného času a zdravotní první pomoci. Praktická část předkládá informace o tvorbě, realizaci a vyhodnocení programu dle stanovených metod.
The bachelor thesis deals with the incorporation of first aid elements into a leisure program designed for children of younger school age (1st grade of primary school). The aim of the thesis is to create and implement a leisure program with elements of basic first aid for children of younger school age (1st grade of Primary School). To test the participants' knowledge of first aid basics before starting the program. After the implementation of the program, to verify the knowledge through evaluation. The content of the theoretical part includes topics in the field of pedagogy, developmental psychology, leisure pedagogy and medical first aid. The practical part presents information on the design, implementation and evaluation of the program according to the methods set out.
Description
Subject(s)
Volný čas, mladší školní věk, škola v přírodě, zážitková pedagogika, první pomoc, Leisure time, younger school age, outdoor school, experiential pedagogy, first aid
Citation
ISSN
ISBN