Využití statistických metod v podnikové praxi

Title Alternative:Usage of Statistical Methods in a Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace TRUMPF Liberec, spol. s r.o. pomocí finanční a statistické analýze. Nejprve je zpracována horizontální a vertikálníanalýza, poté analýza poměrových ukazatelů, a nakonec analýza rozdílových ukazatelů. Jakozdroj dat slouží výkazy účetní závěrky z let 2010-2015, konkrétně rozvaha a výsledovka.Dále jsou výsledky finanční analýzy zpracovány pomocí statistické analýzy, konkrétně jepoužita metoda časových řad, korelační analýza a regresní analýza. Cílem práce je predikceukazatelů finanční analýzy do budoucna pomocí časových řad. Pomocí korelační analýzy jezkoumána vzájemná závislost některých položek účetních výkazů. Nakonec je pomocíregresní analýzy zkoumáno, jak tyto ukazatele ovlivňují výsledek hospodaření.
This bachelor thesis deals with evaluation of the financial state of the company TRUMPFLiberec, spol. s r. o. using financial and statistical analysis. At first, the horizontal andvertical analysis, ratio analysis and finally working capital analysis is made. Financestatements (balance sheet and income statement) from years 2010-2015 are used as sourcefor processing these analyses. Outputs from financial analysis are processed by statisticalanalysis, namely time series method, correlation analysis and regression analysis. The maingoal of the thesis is to predict, the financial indicators to future by using time series method.By using correlation analysis it is examined how are some of the items from financestatements interdependent. Finally it is examined by regression analysis how do these itemsaffects the EAT.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN