Vznik nacismu v Německu: průběh a příčiny

Abstract
Tato diplomová práce podrobně vyloží historické příčiny vzniku fašismu v rámci různých teoretických výkladových přístupů. Nejprve pomocí historické analýzy a pojmové analýzy vymezí pojem nacismus. Dále se bude věnovat procesům vedoucím ke vzniku nacismu v Německu a jeho historickému kontextu, včetně politických, ekonomických a sociokulturních aspektů. Dále práce představí různé teoretické výklady vzniku fašismu a z nich plynoucí spory o příčiny jeho vzniku. V závěru práce budou tyto různé výkladové rámce zhodnoceny a budou analyzovány jejich klady i nedostatky.
This diploma thesis will thoroughly explain the historical causes of the emergence of fascism within various theoretical interpretive approaches. First, through historical and conceptual analysis, it will define Nazism. It will then focus on the processes leading to the emergence of Nazism in Germany and its historical context, including political, economic, and socio-cultural aspects. Furthermore, the thesis will present various theoretical interpretations of the emergence of fascism and the resulting debates on its causes. Finally, these different interpretive frameworks will be evaluated, and their strengths and weaknesses will be analysed.
Description
Subject(s)
ideologie, fašismus, nacismus, nacionalismus, válka, antisemitismus, holocaust, genocida, Benito Mussolini, Adolf Hitler, NSDAP, SA, SS
Citation
ISSN
ISBN