Mezinárodní přeprava zboží z pohledu logistické společnosti

Title Alternative:International Transport of Goods from the Logistics Company#s Perspective
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá námořní a železniční přepravou na relaci Čína - Česká republika. Rešeršní část je soustředěna na charakteristiku námořní přepravy s důrazem na kontejnerovou přepravu. Jsou zde zmíněny základní typy kontejnerů, hlavní využívané přístavy a potřebné dokumenty umožňující realizaci přepravy. Pro možnost srovnání je zvolena a popsána železniční přeprava. Důraz je kladen především na hlavní koridory a využívané trasy na dané relaci. Analytická část se věnuje konkrétnímu rozboru importního případu z Číny do České republiky. Na problematiku je nahlíženo z pohledu vybrané logistické společnosti. Obchodní případ je realizován skrz námořní i železniční přepravu. To umožňuje pozdější srovnání obou typů, především z hlediska tranzitního času, nákladů a environmentálního dopadu.
The master thesis deals with maritime and railway transportation from China to the Czech Republic. The review section focuses on the characteristics of maritime transportation with an emphasis on container transportation. It mentions the basic types of containers, the main ports and all the necessary documents that enable the process of transportation. Railway transportation, with an emphasis on the major corridors and routes, is also chosen and described for purpose of comparison. The analytical part is devoted to a specific case study of importing from China to the Czech Republic and is from the point of view of a selected logistics company. The business case is put into practice through maritime and railway transportation which allows for a comparison between both types of transportation, especially regarding transit time, cost and environmental impact.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN