Expanze podniku na zahraniční trh

Abstract
Diplomová práce se zabývá expanzí podniku na zahraniční trh. Jejím cílem je vybrat zahraniční trh pro expanzi řemeslného pivovaru GARP CB, s.r.o., navrhnout vhodné formy vstupu podniku na tento trh a identifikovat rizika, se kterými se může pivovar u jednotlivých forem vstupu setkat. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy mezinárodního obchodu, formy vstupu na zahraniční trh, rizika vstupu a analýzy konkurenceschopnosti firmy v zahraničním obchodě. Výzkumná část diplomové práce v úvodu představuje metodiku, která obsahuje výzkumné otázky a metody, které vedou k jejich zodpovězení. Následuje stručné představení zkoumané společnosti. Poté jsou pomocí zvolených analýz konkurenceschopnosti firmy v zahraničním obchodě analyzovány vybrané trhy a zkoumaná společnost. V závěru diplomové práce jsou na základě provedených analýz navrženy možné formy vstupu podniku na zahraniční trh a jsou zde zmíněna rizika, se kterými se podnik u jednotlivých forem vstupu může setkat, a stejně tak možnosti, jak by tato rizika mohl eliminovat.
The diploma thesis deals with the expansion of the company into a foreign market. Its goal is to select a foreign market for the expansion of the craft brewery GARP CB, s.r.o., to propose appropriate forms of entry for the company into this market, and to identify the risks that the brewery may encounter with individual forms of entry. In the theoretical part, the basic terms of international trade, forms of entering a foreign market, risks of entry, and analysis of a company's competitiveness in foreign trade are defined. The research part of the diploma thesis presents a methodology and research questions. A brief introduction of the researched company follows. Then, selected markets and the investigated company are analysed using selected analyses of the company's competitiveness in foreign trade. In the conclusion of the diploma thesis, based on the analyses carried out, possible forms of entry of the company into the foreign market are proposed, and the risks that the company may encounter with individual forms of entry are mentioned here, as well as the possibilities of how these risks could be eliminated.
Description
Subject(s)
formy vstupu na zahraniční trh, pivovar GARP CB, s.r.o., mezinárodní obchod, rizika vstupu na zahraniční trh
Citation
ISSN
ISBN