Děti s neurovývojovými poruchami ve školní družině

Abstract
Diplomová práce pojednává o dětech s neurovývojovými poruchami ve školní družině. Cílem bylo identifikovat nejčastější neurovývojové poruchy u dětí mladšího školního věku a následně navrhnout, zrealizovat a zhodnotit volnočasové aktivity vhodné pro cílovou skupinu. Teoretická část se zabývá neurovývojovými poruchami, dětmi mladšího školního věku a volným časem. Praktická část je věnovaná výzkumu ve školních družinách. Výzkum byl realizován pomocí metody rozhovorů s vychovateli a speciálním pedagogem, další metodou je pozorování dětí s neurovývojovými poruchami ve školní družině. Jsou představeny výpovědi respondentů, odpovědi na výzkumné otázky a kazuistiky pozorovaných dětí společně s navrženými a zhodnocenými aktivitami.
The thesis deals with children with neurodevelopmental disorders in an after-school club. The main goal was to identify the most common neurodevelopmental disorders in children of younger school age and then to design, implement and evaluate leisure activities suitable for the target group. The theoretical part deals with neurodevelopmental disorders, younger school age children, and leisure activities. The practical part is devoted to research in after-school clubs. It was carried out using the method of interviews with educators and special educators, another method is observation of children with neurodevelopmental disorders in the after-school club. Statements of the respondents, answers to the research questions and case studies of the observed children are presented together with the proposed and evaluated activities.
Description
Subject(s)
Neurovývojové poruchy, školní družina, mladší školní věk, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, specifické poruchy učení, porucha pozornosti s hyperaktivitou, porucha autistického spektra, volný čas, výchova mimo vyučování, volnočasové aktivity
Citation
ISSN
ISBN