Využití statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování v podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá využitím statistických metod jako nástroje manažerského rozhodování ve vybraném podniku. První část této práce vychází z teoretických poznatků o procesu manažerského rozhodování a statistice a jejích nástrojích. V druhé části jsou vybrané způsoby statistické analýzy aplikované na datové soubory poskytnuté vybraným podnikem. Z výsledků analýzy jsou vyvozeny patřičné závěry určené k optimalizaci provozu podnikové činnosti.
The bachelor thesis deals with the use of statistical methods as a tool for managerial decision- making in a selected company. The first part of this thesis is based on theoretical knowledge about the process of managerial decision-making and statistics and its tools. The second part presents selected methods of statistical analysis applied to data sets provided by the selected company. Appropriate conclusions are drawn from the results of the analysis to optimize the operation of the enterprise.
Description
Subject(s)
manažerské rozhodování, statistika, časové řady, provoz kina, analýza dat
Citation
ISSN
ISBN