Návrh metody pro hodnocení účinnosti impregnačních přípravků

Abstract
Bakalářská práce se věnuje návrhu nové metody pro hodnocení účinnosti impregnačních přípravků, která by měla být snadno dostupná i bez složitého laboratorního vybavení. Dále dochází k porovnání standartní metody s novou metodou a následné zhodnocení. Práce se dále věnuje zhodnocení vybraných impregnačních přípravků a jejich vlivem na termofyziologické vlastnosti textilií. V úvodní teoretické části jsou vysvětleny pojmy týkající se řešené problematiky a popisy standartních metod. Dále je zde zpracována rešerše dostupných impregnačních přípravků. Praktická část pojednává o hodnocení impregnovaných vzorků za pomoci několika přístrojů, které jsou standartně využívány. Dále se práce zabývá popisem a následným experimentem za pomoci navržené metody. V závěru se práce zaobírá zhodnocením a porovnáním standartní metody s metodou novou. Zároveň dochází i k hodnocení vybraných přípravků ať už po stránce jejich účinnosti tak i po stránce finanční.
This bachelor's thesis deals with the design of a new method for evaluating the effectiveness of impregnating products, which should be easily accessible even without complex laboratory equipment. Furthermore, the new method is compared with the standard methods and the subsequently evaluated. The work also deals with the evaluation of selected impregnating products and their effect on comfort properties.The introductory theoretical part explains the concepts related to the problem and descriptions of the standard methods. Furthermore, a research of available impregnating products is compiled here.The practical part deals with the evaluation of impregnated samples using several devices that are used as the standard. Furthermore, the work deals with the description and subsequent experiment behind the proposed methods. Simultaneously, an evaluation of selected products is conducted both in terms of their effectiveness and financial value.
Description
Subject(s)
Smáčivost, kontaktní úhel, impregnace, komfort textilií, voděodolnost, Wettability, contact angle, impregnation, textile comfort, water resistance
Citation
ISSN
ISBN