Inovace uchopovače pro robotickou manipulaci

Abstract
V práci je provedena tematické rešerše v oblasti robotické manipulace. Byly použity inovačních metody pro formulování zpřesněného inovačního zadání pro robotickou inovovanou úchopnou hlavici. Byly dle zadání vygenerovány koncepty konstrukčních řešení. Z vygenerovaných konceptů byl vybrán koncept, který nejlépe splňoval požadavky ze zpřesněného zadání. Vybraný koncept byl převeden do prvotního konstrukčního řešení, které bylo přezkoumáno dle metod přezkoumání konstrukce. Upravená konstrukce byla zkontrolována pevnostními výpočty v programu Ansys Workbench. Z finálního konstrukčního řešení byla vytvořena finální výkresová dokumentace úchopné hlavice. Ta byla použita pro výrobu a stavbu prototypu. Prototyp byl otestován na opakovatelnou přesnost polohování. Konstrukční řešení prvotní a finální výkresovou dokumentací byly vytvořeny ve vývojovém prostředí Creo 7. Výsledkem diplomové práce byl funkční prototyp úchopné hlavice.
The thesis conducts a thematic research in the field of robotic manipulation. Innovative methods were used to formulate a refined innovation assignment for a robotic innovated grip head. Concepts of design solutions were generated according to the assignment. From the generated concepts, the concept that best met the requirements of the refined assignment was selected. The selected concept was transferred to the initial design solution, which was reviewed according to the methods of design review. The modified structure was checked by strength calculations in the Ansys Workbench program. From the final design solution, the final drawing documentation of the gripping head was created. It was used for the production and construction of the prototype. The prototype was tested for repeatable positioning accuracy. The design solutions of the initial and final drawing documentation were created in the Creo 7 development environment. The result of the diploma thesis was a functional prototype of the gripping head.
Description
Subject(s)
Robotická úchopná hlavice, vakuum, modulární úchopná hlavice, lehká úchopná hlavice, kompozity, aditivní technologie, Robotic gripper, vaccum, modular gripper, lightweight gripper, sandwich composites, adittive technologies
Citation
ISSN
ISBN
Collections