Návrh programu osobnostního a sociálního rozvoje a finanční gramotnosti v mateřské škole

Abstract
Tato bakalářská práce představuje návrh programu do mateřských škol, který propojuje osobnostní a sociální rozvoj s finanční gramotností. Bakalářská práce má dvě části - teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vymezeny pojmy týkající se předškolního vzdělávání od pojetí předškolní výchovy v minulosti a dnes, přes rámcový vzdělávací program až po cíle předškolní výchovy. Vývojová psychologie přibližuje pojmy týkající se potřeb a specifik batolecího a předškolního věku. Vymezeny jsou i pojmy osobnostní a sociální výchovy. Praktická část je zaměřena na mezinárodní program Aflatoun, který byl realizačnímu týmu, jehož jsem členem, inspirací při tvorbě české verze tohoto programu. Dále jsou v praktické části popsány přípravy, průběh činností a zhodnocení práce.
This bachelor thesis disserts on program suggestion for nursery schools, which connects personal and social development with financial literacy. The thesis has two parts, theoretical and practical. Theoretical part contains defined ideas concerning preschool education, starting with conception of preschool education in past and today, as well as frame education program, up to targets of preschool education. I tried to individualize toddlers and preschool age from the point of view of development psychology. I also defined personal and social education. Practical part is focused on Aflatoun international program, which was inspiration to the realization team where I am a member, during the production of Czech version of this program. The rest of practical part includes description of preparation, course of activities and final evaluation of my work.
Description
Subject(s)
rámcový vzdělávací program, předškolní věk, vývoj, cíle, mateřská škola, Aflatoun, frame education program, preschool age, development, targets, nursery school, Aflatoun
Citation
ISSN
ISBN