Citlivostní analýza vstupních parametrů pro hodnocení bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních látek

Title Alternative:Sensitivity analysis of input parameters for safety evaluation of underground repository of radioactive materials
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-27
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je provést citlivostní analýzu vstupních parametrů pro hlubinné úložiště radioaktivních odpadů v oblasti melechovského masivu. Teoretická část je zaměřena na popis oblasti, ve které se úložiště nachází. Dále popisuje vstupy do základní úlohy a typy citlivostních analýz. Část bakalářské práce ?základní příklad? zobrazuje celý postup simulace na vstupních datech získaných od geologů. Kapitola obsahuje základní informace o výpočetním programu Flow123D a podrobnější popis vstupních a výstupních souborů, které pro citlivostní analýzu využíváme. Dále obsahuje informace o vizualizačním softwaru GMSH a možnostech jak pomocí tohoto softwaru zobrazovat výstupní data. V části citlivostní analýza je popsáno, jakým způsobem získáváme nová vstupní data do modelu. Obsahuje popis vstupních dat zvoleným statistickým rozdělením a generování nových vstupních dat a souborů pomocí programu Microsoft Excel. Práce se zabývá citlivostní analýzou, kdy vstupy jsou generovány pomocí metody Monte Carlo a jsou sledovány výsledky realizací pokusu. Výstupem z vypočtených realizací jsou pravděpodobnostní grafy, které jsou následně zhodnoceny.
The objective of the bachelor?s thesis is to execute the sensitivity analysis of input parameters for a radioactive waste depository in the melechovsky massif. The theoretical part is focused on the description of the area where the depository is situated. Then, the input for the basic task and sensitivity analysis are described. The part of the bachelor?s thesis ?basic task? presents the complete simulation process based on data obtained from geologists. The chapter contains basic information about Flow123D program and more detailed description of input and output files which are used for a sensitivity analysis. Also this chapter contains information about the visual software GMSH and its possible ways how to display the output information. The ?sensitivity analysis? part describes ways of obtaining the input data for the model. It contains the description of input data of chosen statistic division and generating of new input data and files with help of Microsoft Excel Program. This thesis deals with the sensitivity analysis where the input data are generated by a method Monte Carlo and the results of realization are monitored. The probability graphs are the outcome of counted realizations, these graphs are subsequently evaluated.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 68
Subject(s)
hlubinné úložiště radioaktivních odpadů, citlivostní analýza, hydraulická vodivost, metoda monte carlo, flow 123d, underground repositury of radioactive waste, sensitivity analysis, hydraulic conductivity, method monte carlo, flow 123d
Citation
ISSN
ISBN