Vliv a interakce vybraných subjektů v rozvoji Safari parku Dvůr Králové nad Labem

Abstract
Tato bakalářská práce je rozdělena na část teoretickou a výzkumnou. V teoretické části vymezuji význam zoo a safari, samotný vznik a s ním spojenou historii zoologických zahrad. Pokouším se identifikovat hlavní roli a význam vybraných subjektů. Výzkum jsem rozdělil do tří částí. V první nastiňuji samotný rozvoj Safari parku v daném desetiletí. V druhé části zjišťuji vlivné interakce mezi Safari parkem Dvůr Králové nad Labem a jednotlivými vybranými subjekty. V poslední části výzkumu komparuji měřitelná kritéria a odlišnosti související s rozvojem dvou vybraných organizací - Safari parku a Zooparku Chomutov. Ze zjištěných dat interpretuji přínosná a zásadní zjištění pro budoucí rozvoj daných institucí.
This bachelor thesis is divided into a theoretical and a research part. In the theoretical part, I define the meaning of zoos and safaris, their origin, and the associated history of zoos. I try to identify the main role and importance of the selected subjects. I have divided the research into three parts. In the first, I outline the actual development of the Safari Park in the decade in question. In the second part I identify the influential interactions between the Dvůr Králové Safari Park and the selected subjects. In the last part of the research I compare measurable criteria and differences related to the development of the two selected organizations - Safari Park and Zoopark Chomutov. From the data, I interpret beneficial and crucial findings for the future development of the institutions.
Description
Subject(s)
Zoo, Safari, Safari park, Zoopark, Dvůr Králové nad Labem, Královehradecký kraj, Safari GASTRO, interakce, spolupráce, rozvoj
Citation
ISSN
ISBN