Využití CGI pro podporu komunikace a prodeje

Abstract
Tato diplomová práce se zabývá využitím CGI pro podporu komunikace a prodeje ve společnosti ŠKODA AUTO a.s. Práce obsahuje teoretický popis CGI, definici tohoto pojmu a jeho historii. Dále se zabývá tvorbou 3D dat, generováním finálního CGI a technikami k zobrazení 3D obrazů, virtuální a augmentované reality. V praktické části analyzuje současný proces tvorby 3D modelů a zhodnocuje současné případy užití CGI pro komunikaci s koncovým zákazníkem ve vybraném podniku. Mimo jiné zahrnuje návrhy na zlepšení a rozšíření analyzovaných procesů a jednotlivých realizací CGI. Cílem práce je zanalyzovat a interpretovat soudobý stav tvorby a použití CGI v oblasti marketingu a na základě výsledků jej zhodnotit.
This diploma thesis is aimed at utilizaton of CGI for communication and selling support in ŠKODA AUTO Ltd. The thesis contains a theoretical description of CGI, the definition of this term and its history. It also focuses on creating 3D data, rendering final CGI and techniques to display 3D images, virtual and augmented reality. In the practical part, it analyzes the current proces of creating 3D models and evaluates the current usecases of CGI for communication with a target customer in chosen company. Among all this part also includes suggestions for improving and extending the analyzed processes and individual CGI implementations. The aim of the thesis is a analysis and intepretation of current state of CGI creation and utulization in marketing and to evaluate it on the basis of the results.
Description
Subject(s)
3D model, CGI, generování obrazu, komunikace, webové stránky, 3D model, CGI, rendering, communication, website
Citation
ISSN
ISBN