Profil návštěvníků Libereckého kraje

Abstract
Předmětem bakalářské práce je charakterizovat profil návštěvníka Libereckého kraje. V teoretické části je charakterizován cestovní ruch, vymezeny základní pojmy a popsány jeho typy a druhy. Nastíněny jsou také jeho vývoj a atributy dalšího rozvoje. Další popsanou oblastí je oblast marketingu v cestovním ruchu, kde jsou popsány východiska chování a segmentace účastníků cestovního ruchu, a také způsoby získávání a analýzy dat, které jsou klíčové pro druhou část práce. V druhé části práce je charakterizován Liberecký kraj, vyzdvihnuty jeho potenciály a vyobrazena návštěvnost. Praktická část se dále věnuje šetření návštěvnosti a chování návštěvníků. Na základě dotazníku, který byl autorem připraven, se věnuje samotnému šetření, interpretaci výsledků a stanovení profilu návštěvníka.
The subject of the bachelor thesis is to characterize the profile of a visitor of the Liberec region. The theoretical part characterizes tourism, defines the basic concepts and describes its types and kinds. Its development and attributes of further development are also outlined. Another area described is the area of marketing in tourism, where the starting points of behavior and segmentation of tourism participants are described, as well as methods of data acquisition and analysis, which are key for the second part of the work. The second part of the thesis characterizes the Liberec region, highlights its potentials and depicts attendance. The practical part is also devoted to the investigation of traffic and behavior of visitors. Based on the questionnaire prepared by the author, it deals with the survey itself, interpretation of the results and determination of the visitor's profile.
Description
Subject(s)
Liberecký kraj, cestovní ruch, dotazníkové šetření, analýza, marketing, Liberec region, tourism, questionnaire survey, analysis, marketing
Citation
ISSN
ISBN