Specifika obchodu a podnikání ve Spojených arabských emirátech

Abstract
Tato bakalářská práce obsahuje specifika obchodu a podnikání ve Spojených arabských emirátech. Je rozdělena do dvou částí, teoretické části a praktické části. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy obchod a podnikání. Dále je zde představena firma ŠKODA AUTO, a. s. a základní charakteristika Spojených arabských emirátů. V praktické části jsou pojmy obchod a podnikání zařazeny do prostředí Spojených arabských emirátů. Dále následuje charakterizování vybrané formy podniku, jejíž charakteristika z České republiky a ze Spojených arabských emirátů bude následně porovnána. Praktická část pokračuje kvalifikovaným rozhovorem, jehož cílem je komparace údajů z teoretické rešerše s odpověďmi z praxe od respondenta z obchodního prostředí Spojených arabských emirátů, který je zaměstnancem ŠKODA AUTO, a. s. ve Spojených arabských emirátech.
This bachelor thesis contains the specifics of trade and business in the United Arab Emirates. It is divided into two parts, a theoretical part and a practical part. The theoretical part explains the concepts of trade and business. Furthermore, the ŠKODA AUTO, a. s. company and the basic characteristics of the United Arab Emirates are presented here. In the practical part, the terms trade and business are placed in United Arab Emirates. This is followed by the characterization of a selected form of enterprise, the characteristics of which from the Czech Republic and the United Arab Emirates will then be compared. The practical part continues with a qualified interview, the aim of which is to compare the data from the theoretical search with the answers from practice from the respondent from the business environment of the United Arab Emirates, who is an employee of ŠKODA AUTO, a. s. in the United Arab Emirates.
Description
Subject(s)
Obchod, podnikání, Spojené arabské emiráty, společnost s ručením omezeným, ŠKODA AUTO, Trade, Business, United Arab Emirates, Limited Liability Company, SKODA AUTO
Citation
ISSN
ISBN