Elektromagnetická indukce

Title Alternative:Electromagnetic induction
Abstract
Práce se zabývá tématem elektromagnetické indukce v učivu fyziky na základní a střední škole. Teoreticky popisuje jevy spojené s elektromagnetickou indukcí, u kterých formou historických poznámek uvádí také základní údaje o významných fyzicích. V praktické části práce jsou metodicky popsány netradiční demonstrační pokusy a je popsán postup na výrobu nové didaktické pomůcky. Demonstrační pokusy pokrývají jev elektromagnetické indukce na indukčním vařiči, levitaci vodivého kroužku a vířivé proudy, indukční vláček a experiment s pohybem magnetky po kovové tyči brzděné vířivými proudy. Didaktická pomůcka demonstruje vznik elektromagnetické indukce v cívce v poli padajícího magnetu. Součástí práce jsou v příloze přehledně zpracované metodické listy k jednotlivým pokusům.
Thesis deals with electromagnetic induction in teaching physics at the elementary and middle school. In theoretical part we describe the phenomena associated with electromagnetic induction. Historical notes also provide basic information on prominent physicists working in this field. In practical part we methodically describe unusual demonstration experiments and process for the production of new teaching aid. Demonstration experiments cover the phenomenon of electromagnetic induction used in induction cooker, levitation of conductive ring and eddy currents, induction-based train and experiment with sliding ring magnets on the metallic rod damped by eddy currents. Didactic tool demonstrates the origin of electromagnetic induction in the coil within the magnetic field of falling magnet. As a part of this work, methodical instruction sheets for individual experiments are summarized in Appendix.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN