Vliv genderových aspektů na volbu povolání žáků a žákyň v základním vzdělávání

Title Alternative:Influence of Gender Aspects on Career Choice of Pupils in Primary Education
Abstract
Bakalářská práce pojednává o genderových aspektech ovlivňujících volbu povolánížáků a žákyň v základním vzdělávání. Především se snaží tyto aspekty vymezit a popsat jejich vliv na rozhodování žáků a žákyň, kteří ukončují povinnou školní docházku, a to ve vztahu k jejich dalšímu studiu a profesi. Práce se snaží ukázat na problémy genderových stereotypů v naší společnosti, a některé nedostatky v základním vzdělávání, které se v oblasti volby povolání všech jedinců ve společnosti objevují. Přináší krátký vhled do systému školství v České republice, především do základního vzdělávání a jeho prostředí, do prostředí rodiny a jejího vlivu a poukazuje na úskalí a jejich možná řešení týkající se volby povolání žáků a žákyň devátých ročníků z pohledu genderu.
This bachelor thesis discusses gender-related aspects which have an impact on middle school students' choice of career. It mainly focuses on the definition of these aspects and on their impact on the decision making process of middle school students who are finishing their compulsory education. These aspects and their impact are put into relation to future studies and profession of middle school students. The thesis tries to point out problems of gender stereotypes in our society and some shortcomings in primary education which are related to the choice of career and can be applied to everyone. The thesis provides an insight into education system in the Czech Republic, especially into the primary education and its environment, into family environment and its influence, and it also deals with possibilities and difficulties regarding the choice of career of students of the 9th grade in middle schools.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN