Mechanický kalkulátor Nisa, jeho historie, konstrukce a užití

Abstract
Tato práce se věnuje (elektro)mechanickým kalkulátorům značky Nisa, které seve 20. století vyráběly na Liberecku. Práce obsahuje dvě části.V první se podrobněji věnujeme numerickým výpočtům, které lze na kalkulátorechrealizovat. Kromě klasického sčítání, odečítání, násobení a dělení se zbytkem,které jsou triviální, se věnujeme hlavně numerickému výpočtu odmocninyz~přirozeného, resp. kladného racionálního čísla. Podrobně vyložíme, jakjednotlivé numerické metody fungují, jak spolu souvisejí a vyberememetodu, která je pro výpočet na jednoduchém kalkulátoru nejvhodnější.Ve druhé části práce se stručně věnujeme historii výroby. Popíšemetři odlišné varianty konstrukcí výpočetního mechanizmu, které se nám podařilodohledat. Dále se pak v~rámci jednotlivých konstrukčních variant soustředímena jednotlivé modely, modelové řady, barevné varianty atd., které se zdev průběhu let vyráběly.
This work is focused to (electro)mechanical calculators Nisa that wereproduced throughout the 20th century in Liberec region. The work consistsof two parts. To first part focused in detail to numerical calculator,that are applicable on such calulcators. With the exception of trivial calulations,such as addition, subtraction, multiplication and division with remainders,we focus mainly on the numerical methods for the calculators the square-root ofa natural, or positive rational number. We explain in detail how thesemethods work, how they relate to each other, and finally we propose the one, whichfits the best for such simple calulator.In the other part, we briefly go through the history of the production. We describethree construction variants of the computaional mechanism, that we were ableto identify. Further, we show which models, model lines, color variants,etc. were produced within the individual construction variantthroughout the years.
Description
Subject(s)
numerický výpočet; druhá odmocnina; babylonská metoda; Newtonova metoda;Taylorův polynom; (elektro)mechanický kalkulátor; kalkulátor Nisa;výroba na Liberecku, numerical computtion; square-root; Babylonian method; Newton's method;Taylor's polynomial; (electro)mechanical calculator; calculator Nisa;industry in Liberec region
Citation
ISSN
ISBN