Psychické obtíže výkonnostních sportovců v období adolescence a postoje trenérů k této problematice

Abstract
Cílem bakalářské práce je analýza vlastní zkušenosti s výkonnostním sportem v období dospívání, následná realizace průzkumu zaměřeného na trenéry mládeže, ve kterém zjišťuji četnost psychických obtíží u sportovců, a v neposlední řadě uvedení doporučení trenérům i rodičům sportovců pro prevenci těchto obtíží u jejich svěřenců. Touto prací bych chtěl přispět k lepšímu pochopení vyšší citlivosti jedince v období dospívání a poukázat na důležitost uvědomění si této skutečnosti při trenérské, tedy pedagogické, praxi. Popis a analýza zkušenosti jsou realizovány formou případové studie, ve které docházím ke zjištění konkrétních psychických obtíží, se kterými jsem se jako výkonnostní sportovec v životě setkal, jejich příčinami, projevy i důsledky. Vyhodnocení výsledků průzkumu mezi 56 respondenty přináší zjištění, že při porovnání s nedávnou minulostí (rok 2018) si v současnosti trenéři více uvědomují důležitost psychického zdraví sportovců a vliv tohoto aspektu na jejich výkonnost. Překvapivý je také vysoký počet trenérů, kteří se setkali s psychickými obtížemi u svých svěřenců. Na závěr uvádím doporučení pro trenéry, ale i rodiče, sportovců s názvem Trenérovo desatero pro psychickou pohodu sportovců, ve kterém mimo jiné doporučuji, aby trenéři i rodiče byli k hráčům otevření a komunikativní, nebáli se oslovit odborníky na mentální přípravu nebo poukazuji na zvolení vhodného trenérského přístupu a způsobu komunikace vůči trénované věkové kategorii.
The main purpose of this bachelor thesis is to describe and analyze own experience with performance sport during adolescence, implementation of survey focused on sports coaches, in order to determine frequency and expansion of mental difficulties of athletes and last but not least make recommendations to coaches and parents of athletes to prevent these difficulties. With this bachelor thesis I would like to help to a better undesrtanding of the sensitivity of athletes in adolescence and point out the importance of awareness of this fact in coaching (pedagogical) practice. The description and analysis of the experience is realized in the form of a case study, in which I find out the specific mental difficulties I have encountered in the past as a high performance athlete, their causes, symptoms and consequences. The evaluation of the results of the surver among 56 respondents reveals that, compared to the recent past (year 2018), coaches are currently more aware of importance of athlete's mental health and impact of this aspect on their performance. Also surprising is the high number of coaches who have encountered mental health problems in athletes. In conclusion, I present a recommendation for coaches, but also parents, of athletes, in which I recommend that they should be open and communicative to athletes. They should not be afraid to adress mental training specialists or point out choosing a suitable style of coaching and method of communication with the trained category.
Description
Subject(s)
adolescence, výkonnostní sport, psychické obtíže sportovců, postoje trenérů, doporučení pro trenéry, adolescence, high performance sport, mental difficulties, attitudes of coaches, recommendation for coaches
Citation
ISSN
ISBN