Vývoj moderní Android aplikace s využitím Jetpack Compose

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématu vývoje Android aplikace za použití Android UI frameworku Jetpack Compose. Teoretická část práce je věnována představení frameworku Jetpack Compose, srovnání vývoje UI pomocí Jetpack Compose s předchozím způsobem vývoje a uvedení moderní architektury aplikací pro operační systém Android. Praktická část práce je poté primárně věnována hlavnímu předmětu práce, kterým je vývoj Android aplikace s pomocí Jetpack Compose, včetně vybudování aplikačního backendu. Praktická část se dále také věnuje uživatelskému testovaní a celkovému zhodnocení vývoje.Výsledkem diplomové práce je mobilní Android aplikace, jejíž UI je plně vybudováno pomocí frameworku Jetpack Compose a která slouží jako sociální síť pro studenty ubytované na kolejích Harcov. Diplomová práce může dále sloužit jako návod pro vývoj moderní Android aplikace podle principů Android aplikační architektury.
This thesis is about Android application development using the Android UI framework Jetpack Compose. The theoretical part of the thesis is devoted to introducing the Jetpack Compose framework, comparing UI development using Jetpack Compose with previous development methods, and introducing modern Android application architecture. The practical part of the thesis is then primarily devoted to the main subject of the thesis, which is Android application development using Jetpack Compose, including building the application backend. Furthermore, the practical part also focuses on user testing and overall development evaluation.The result of the thesis is a mobile Android application whose UI is fully built using the Jetpack Compose framework and which serves as a social network for students staying at the Harcov dormitory. Furthermore, the thesis can serve as a guide for the development of a modern Android application according to the principles of Android application architecture.
Description
Subject(s)
Jetpack Compose, composable funkce, Android architektura, Android Jetpack, injektáž závislostí, stránkování, MVVM, KTor, Heroku, MongoDB, Rest API, XML, Figma, Jetpack Compose, composable functions, Android architecture, Android Jetpack, dependency injection, paging, MVVM, KTor, Heroku, MongoDB, Rest API, XML, Figma
Citation
ISSN
ISBN