Desktopový systém pro editaci a vyhledávání dat z obrazově-textových databází

Abstract
to bakalářská práce se zabývá vytvořením offline desktopové aplikace umožňující vyhledávání klíčových slov v obrazově-textovýchdatabázích. Cílem práce je vytvořit jednoduchou, intuitivní a moderní aplikaci za použití WPF, která by umožnila zobrazení téměřjakýchkoliv dat, skládajících se z textu a obrázku.Součástí aplikace je i průvodce importem dat, který uživateli umožňuje importovat téměř jakékoli textově obrázková data. V rámci importu si uživatel může definovat i vyhledávací engine, který sloužípro full-textové vyhledávání. Následně si uživatel může definovatsvou vlastní strukturu dat v aplikaci nebo využít jakoukoliv z předdefinovaných možností, které aplikace nabízí.Práce je rozdělena tematicky do čtyř částí. V první části jsou uvedeny všechny technologie, které aplikace používá. Druhá část vysvětluje postupy, na jejichž základě byla aplikace vyvíjena. Třetíčást nabízí reálné použití aplikace a poslední část předkládá sadutestovacích dat i postup, kterým byla ověřena platnost dat.
The goal of this thesis is to create an offline desktop applicationthat can search in image text databases. The main aim is to createa simple and universal application by using WPF, which is capableof displaying any data containing image and text.This work includes an import wizard, which is capable of importingalmost any kind of data, composed of a text and image. In this process, the user can even specify search engine, which will be used forfull-text searching. Furthermore the user can even specify customstructure of imported data or use predefined options.The thesis is structured into four parts. The first part commentson technologies, used by the application. The second part is aboutimplementation of these technologies and processes, which are usedwithin this application. Third part explains the usage and the lastpart is about testing and about data provided for this purpose. Thischapter also mentions the methods used for validation of the dataprovided.
Description
Subject(s)
WPF, XAML, Dependency Injection, full-text, vyhledávání, text, obrázek, filtry, ročenky, WPF, XAML, full-text, search, text, Dependency Injection, image, filters, yearbooks
Citation
ISSN
ISBN