Webová aplikace pro Dětský koutek TUL

Abstract
Předmětem této bakalářské práce je tvorba webové aplikace rezervačního systému pro Dětský koutek Technické univerzity v Liberci, umožňující vytváření žádostí o hlídání pro děti, potvrzování rezervací přidělením k asistentům a generování výpisů nadcházejících a provedených hlídání pro asistenty a správce. V rešeršní části práce je analyzovaný stav původního řešení rezervačního systému. Práce se dále zabývá volbou použitých technologií, popisem technického řešení, návrhem databázového modelu a popisem uživatelského prostředí.
The subject of this bachelor thesis is the creation of the reservation system web application for the Technical university of Liberec Day-care nursery. The web application lets users to create requests for babysitting their children, administrators to confirm created reservations by assigning them to assistants and generate summaries of upcoming and past reservations. The research part analyses the current reservation system solution. The thesis describes used technologies, technical solution, database model design and describes the user interface of the web application.
Description
Subject(s)
Dětský koutek, rezervační systém, rezervace, Javascript, Node.js, Express.js, EJS, MariaDB, MySQL, databáze, MVC, webová aplikace, Day-care nursery, reservation system, reservation, Javascript, Node.js, Express.js, EJS, MariaDB, MySQL, database, MVC, web application
Citation
ISSN
ISBN