Řízení vybraných procesů v podniku

Abstract
Diplomová práce se zabývá tématem řízení procesů ve společnosti UOL a.s. Cílem diplomové práce je na základě analýzy nevýrobních procesů ve vybrané společnosti identifikovat nedostatky v řízení procesů a navrhnout nápravná opatření, která by zlepšila řízení vybraných procesů. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Rešeršní část se zaměřuje na teoretické vymezení pojmu proces a související témata v oblasti řízení procesů. Tato část se také věnuje přístupům a koncepcím, které zlepšují nevýrobní procesy v podniku. V případové studii je krátce představena společnost UOL a.s. a následně je provedena analýza vybraných nevýrobních procesů a jsou odhaleny jejich nedostatky. Případová studie se zabývá též analýzou využitelnosti štíhlé výroby (respektive lean managementu) a metody Kaizen v podniku. Následně jsou navržena nápravná opatření, jak dané procesy ve společnosti UOL a.s. zlepšit, a je provedeno ekonomické zhodnocení.
This diploma thesis topic is to describe process management in the UOL a.s. company. The aim of the thesis is to analyze non-production processes in a company, identify deficiencies in process management, and propose corrective measures that would improve process management in UOL a.s. The diploma thesis is divided into two parts. The research part describes perception of process and other important concepts in the field of process management. This part is also targeted at approaches and steps that improve non-production processes in the company. In the case study, UOL a.s. is briefly introduced and then analysis of selected non-production processes is performed. Subsequently, drawbacks are identified and described. The case study also mentions the analysis of the usability of lean manufacturing (or lean management) and the Kaizen method in the UOL, a.s. company. As a result, corrective ways and precautions how to improve the given processes in the company UOL a.s. are designed.
Description
Subject(s)
Kaizen, lean management, plýtvání, proces, štíhlá výroba, zlepšování, Improvement, Kaizen, lean manufacturing, lean management, process, waste
Citation
ISSN
ISBN