Sestavení tabulek termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti

Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením tabulek a grafů termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti 0 až 1. Teoretická část obsahuje přehled základních termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu. V praktické části je uveden popis algoritmu výpočtů pro zadané hodnoty, kterými jsou: celkový tlak, relativní vlhkost a teplota, a který je důležitou součástí pro určení zbývajících parametrů. V závěru bakalářské práce je příloha, která obsahuje tabulky a grafy termodynamických a termofyzikálních vlastností vlhkého vzduchu v závislosti na teplotě a relativní vlhkosti 0 až 1.
This bachelor thesis deals with compilation tables and graphs thermodynamics and thermophysicals properties of moist air depending on temperature and relative humidity from 0 to 1. Theoretical part contains overview of basics thermodynamics and thermophysicals properties of moist air. In the practical part there is a description of calculation algorithms for given values, which are: total pressure, relative humidity and temperature, and which is an important part to determine the remaining parameters. At the end of thesis is a supplement, which contains tables and graphs thermodynamics and thermophysicals properties of moist air depending on temperature and relative humidity from 0 to 1.
Description
Subject(s)
Vlhký vzduch, relativní vlhkost, měrná vlhkost, měrná plynová konstanta, hustota, entalpie, rychlost zvuku, dynamická viskozita, kinematická viskozita, tepelná vodivost, teplotní vodivost, Moist air, relative humidity, specific humidity, specific gas constant, density, enthalpy, speed of sound, dynamic viscosity, kinematic viscosity, thermal conductivity, thermal diffusivity
Citation
ISSN
ISBN
Collections