Jazykový obraz jelena v českém jazyce

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tématem bakalářské práce je Jazykový obraz jelena v českém jazyce. Bakalářská práce se zabývá popisem a zjištěním typických jazykových rysů příznačných pro jelena, které utvářejí jazykový obraz jelena v českém jazyce. Práce je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část se věnuje problematice kognitivnělingvistického a etnolingvistického bádání a popisem pojmů jazykový obraz světa, metafora, kategorizace, prototyp a frazeologie. V praktické části je popsán etymologický a lexikální rozbor jelena, přirovnání pro jelena a laň a analýza pojmu jelen na základě vlastní excerpce textových dat (folklor, krásná literatura).
The theme of the Bachelor thesis is Linguistic Picture of a Deer in the Czech Language. The Bachelor thesis deals with the description and discovery of typical linguistic features characteristic of the deer, which shape the linguistic image of the deer in the Czech language. The work is divided into theoretical and practical parts. The theoretical section deals with the issue of cognitive-linguistic and ethno-linguistic analysis and description of terms linguistic image of the world, metaphor, categorization, prototype and phraseology. The practical part describes the etymological and lexical analysis of the deer, the simile for the deer and the doe, and the analysis of the concept of the deer based on its own excerpt of text data (folklor, beautiful literature).
Description
Subject(s)
kognitivní lingvistika, jazykový obraz světa, kategorizace, prototype, přirovnání, metafora, jelen, cognitive linguistics, the linguistic picture of the world, categorization, prototype, simile, metaphor, deer
Citation
ISSN
ISBN