Vstup podniku na mezinárodní trh

Abstract
Bakalářská práce se zabývá vstupem podniku na mezinárodní trh a částečně mezinárodním trhem jako takovým. Definuje potenciální možnosti vstupu na zahraniční trh, včetně faktorů, analýz, rizik a dalších informací, jež jsou nezbytné k nashromáždění a které by měl podnik velmi pečlivě uvážit před začátkem podnikání v zahraničí. Pro tyto účely byla využita odborná literatura, spolupráce a konzultace se zaměstnanci společnosti Škoda Auto, a.s. V úvodu práce je definován zahraniční trh a poté teoretické postřehy spojené s variantami vstupu na něj samotný. Praktická část bakalářské práce se zabývá společností Škoda Auto, a. s. Konkrétně s určením nebo případným vyloučením zahraničního trhu, jenž jeví potenciál pro expanzi značky za hranice České republiky.
This bachelor thesis construes international trade and entrance of company to international market. Bachelor thesis defines the potential possibilities of entering a foreign market, including factors, analyses, risks and other data that are necessary for the collection and which the company should consider very carefully before starting a business abroad. For these purposes, was used professional literature, as well as cooperation and consultations with employees from Škoda Auto, a.s. At the beginning, the thesis defines the foreign market and then the theoretical observations associated with the variants of entering a foreign market. The practical part of the bachelor's thesis deals with the company Škoda Auto, a. s. Specifically, with the determination or possible exclusion of a foreign market, which shows the potential for the expansion of the brand beyond the borders of the Czech Republic.
Description
Subject(s)
automobilový průmysl, Brazílie, mezinárodní obchod, průzkum trhu, vstup na zahraniční trh, automotive industry, Brazil, international trade, market research, enter a foreign trade
Citation
ISSN
ISBN