Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a jeho vliv na hodnotu účetních výkazů

Abstract
Cílem práce je zhodnotit podnikem vybrané metody odpisování majetku a jejich vliv na účetní výkazy. Následně za pomoci komparace s dalšími možnostmi odpisování posoudit vhodnost zvolené techniky.Diplomová práce se zabývá komparací klasifikace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z účetního a daňového pohledu. Pozornost je věnována především oblasti odpisování majetku a vlivu odpisů na účetní výkazy podniku, které sestavuje v rámci účetní závěrky. V práci jsou dále obsaženy aktuální změny v uplatňování daňových odpisů a zařazování majetku dle platné legislativy. V praktické části byla analyzována struktura majetku ve vybraném podniku a použité způsoby daňového a účetního odpisování. V souvislosti s tím byl zjišťován vliv vypočtených odpisů na hospodářský výsledek podniku a základ daně z příjmů.
The aim of this work is to evaluate the company's selected methods of depreciation of assets and their impact on financial statements. Subsequently, with the help of comparison with other depreciation options, assess the suitability of the chosen technique.The diploma thesis deals with the comparison of the classification of tangible and intangible fixed assets from the accounting and tax point of view. Attention is paid mainly to the area of depreciation of assets and the impact of depreciation on the financial statements of the company, which are part of the annual report. The thesis also contains current changes in the application of tax depreciation and classification of assets according to applicable legislation.In the practical part, the structure of assets in the selected company and the methods of tax and accounting depreciation used were analyzed. In connection with this, the effect of the calculated depreciation on the profit of the company and the income tax base was determined.
Description
Subject(s)
dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, odložená daň, odpisy, účetní výkazy, účetnictví, accounting, deferred tax, depreciation, financial statements, intangible fixed assets, tangible fixed assets
Citation
ISSN
ISBN