Management infekcí spojených se zdravotní péčí

dc.contributorKrause Martin, Mgr. DiS. : 64339
dc.contributor.advisorFroňková Marie, Mgr. : 56778
dc.contributor.authorSabáčková, Gabriela
dc.contributor.otherKučera Libor, MUDr. Konzultant : 56783
dc.date.accessioned2019-02-15T11:30:09Z
dc.date.available2019-02-15T11:30:09Z
dc.date.committed2018-6-30
dc.date.defense2018-6-12
dc.date.submitted2017-4-28
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce s názvem Management infekcí spojených se zdravotní péčí se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí z pohledu způsobu hlášení infekcí a předcházení jejich vzniku dodržováním základních hygienických požadavků na provoz zdravotnického zařízení. V práci je blíže specifikována problematika sepsí a jejich vztahu k mikrobiálnímu prostředí oddělení. V teoretické části se práce zabývá hygienicko-epidemiologickým režimem a popisuje jednotlivé složky. Dalším tématem rozebíraným v teoretické části jsou samotné infekce spojené se zdravotní péčí, je popsána jejich přesná definice a následně jsou rozděleny dle mechanismu vzniku a původce, kterým byla infekce zapříčiněna. Výzkumná část bakalářské práce byla zpracována kvalitativní metodou, formou polostrukturovaného rozhovoru s deseti respondenty, všeobecnými sestrami, vybranými z šesti oddělení Krajské nemocnice v Liberci, a.s.. Ve výzkumné části byl zkoumán postup hlášení infekcí se zdravotní péčí a kontrola základních hygienických požadavků na provoz zdravotnického zařízení, poslední část výzkumné části se zabývá četností výskytu sepsí ve vztahu k mikrobiálnímu prostředí oddělení.cs
dc.description.abstractManagement of infections associated with health care deals with infekctions associated with health care from the point of view of the reporting of infections and the prevention of their occurrence by observing basic hygienic requirements for the operation of the healthcare facility. The thesis deals with the problem of sepsis and their relation to the microbial environment of the department. In the theoretical part the thesis deals with the hygienic-epidemiological regime and describes the individual components. Another topic discussed in the theoretical part are the infections associated with health care, infections themselves, their exact definition is described and subsequently distributed according to the mechanism of origin and the originator of the infection. The research part of the bachelor thesis was elaborated by a qualitative method, in the form of a semi - structured interview with ten respondents, general nurses, selected from six departments of the Regional Hospital in Liberec, a.s.. In the research part, the procedure of reporting healthcare infections and control of the basic hygienic requirements for the operation of the medical facility was investigated, the last part of the research part deals with the frequency of sepsis in relation to the microbial environment of the department.en
dc.description.mark
dc.format72
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky 1 ROM (Bakalářská práce v PDF), Schémata, Tabulky 23
dc.identifier.signatureV 201900067
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/151135
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČESKO. 2012. Vyhláška č. 306 ze dne 24. září 2012 o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotníckých zařízení a ústavů sociáoní péče. IN: Sbírka zákonů České republiky. Částka 109, s. 3954-3984. ISSN 1211-1244.
dc.relation.isbasedonDAMANI, Nizam. 2011. Manual of Infections Prevention and Control. Third edition. USA: Oxford University Press. ISBN 970-0-19-969835-6.
dc.relation.isbasedonJINDRÁK, V., D. HEDLOVÁ a P. URBÁŠKOVÁ. 2014. Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici. Praha: Mladá fronta. ISBN 978-80-204-2815-8.
dc.relation.isbasedonMELICHERČÍKOVÁ, Věra. 2015. Sterilizace a dezinfekce. Vyd. 2. Praha: Galén. ISBN 978-80-7492-139-1.
dc.relation.isbasedonMinisterstvo zdravotnictví České republiky. 2013. Metodický návod Program prevence a kontroly infekcí ve zdravotnických zařízeních poskytovatelů akutní lůžkové péče. IN: Věstník MZČR. Částka 2, s. 65 72. MZČR, 2013.
dc.relation.isbasedonPLEVOVÁ, Ilona. 2012. Management v ošetřovatelství. Praha: Grada. Sestra. ISBN 978-80-247-3871-0.
dc.relation.isbasedonPODSTATOVÁ, Renata a Rastislav MAĎAR. 2011. Nozokomiální nákazy. Florence. 7(2), s. 40. ISSN 1801-464X.
dc.relation.isbasedonPRŮCHA, Miroslav et al. 2015. Sepse. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-448-7.
dc.relation.isbasedonSTREITOVÁ, Dana a Renáta ZOUBKOVÁ et al. 2015. Septické stavy v intezivní péči: ošetřovatelská péče. Praha: Grada Publishing. Sestra. ISBN 978-80-247-5215-0.
dc.relation.isbasedonŠRÁMOVÁ, Helena et al. 2013. Nozokomiální nákazy. Vyd. 3. Praha: Maxdorf. ISBN 978-80-7345-286-5.
dc.relation.isbasedonTUČEK, Milan et al. 2012. Hygiena a epidemiologie. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-2025-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKlíčová slova: infekce spojené se zdravotní péčícs
dc.subjectsepsecs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.subjectKey words: infections associated with health careen
dc.subjectsepsisen
dc.subjectgeneral nurseen
dc.subject.verbisošetřovatelská péčecs
dc.titleManagement infekcí spojených se zdravotní péčícs
dc.titleManagement of infections associated with health careen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineVS
local.degree.programmeOšetřovatelství
local.degree.programmeabbreviationB5341
local.department.abbreviationFZS
local.facultyFakulta zdravotnických studiícs
local.faculty.abbreviationFZS
local.identifier.authorD15000090
local.identifier.stag37420
local.identifier.verbiskpw06569199
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo67
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:20:56cs
local.verbis.studijniprogramFZS Ošetřovatelství/Všeobecná sestracs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
!Gabriela_Sabackova__BP_finalfinal.docx
Size:
5.51 MB
Format:
Unknown data format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_vedouciho__Sabackova.pdf
Size:
371.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta__Sabackova.pdf
Size:
431.45 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Sabackova__BP_posudek.pdf
Size:
125.87 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP