Management infekcí spojených se zdravotní péčí

Abstract
Bakalářská práce s názvem Management infekcí spojených se zdravotní péčí se zabývá problematikou infekcí spojených se zdravotní péčí z pohledu způsobu hlášení infekcí a předcházení jejich vzniku dodržováním základních hygienických požadavků na provoz zdravotnického zařízení. V práci je blíže specifikována problematika sepsí a jejich vztahu k mikrobiálnímu prostředí oddělení. V teoretické části se práce zabývá hygienicko-epidemiologickým režimem a popisuje jednotlivé složky. Dalším tématem rozebíraným v teoretické části jsou samotné infekce spojené se zdravotní péčí, je popsána jejich přesná definice a následně jsou rozděleny dle mechanismu vzniku a původce, kterým byla infekce zapříčiněna. Výzkumná část bakalářské práce byla zpracována kvalitativní metodou, formou polostrukturovaného rozhovoru s deseti respondenty, všeobecnými sestrami, vybranými z šesti oddělení Krajské nemocnice v Liberci, a.s.. Ve výzkumné části byl zkoumán postup hlášení infekcí se zdravotní péčí a kontrola základních hygienických požadavků na provoz zdravotnického zařízení, poslední část výzkumné části se zabývá četností výskytu sepsí ve vztahu k mikrobiálnímu prostředí oddělení.
Management of infections associated with health care deals with infekctions associated with health care from the point of view of the reporting of infections and the prevention of their occurrence by observing basic hygienic requirements for the operation of the healthcare facility. The thesis deals with the problem of sepsis and their relation to the microbial environment of the department. In the theoretical part the thesis deals with the hygienic-epidemiological regime and describes the individual components. Another topic discussed in the theoretical part are the infections associated with health care, infections themselves, their exact definition is described and subsequently distributed according to the mechanism of origin and the originator of the infection. The research part of the bachelor thesis was elaborated by a qualitative method, in the form of a semi - structured interview with ten respondents, general nurses, selected from six departments of the Regional Hospital in Liberec, a.s.. In the research part, the procedure of reporting healthcare infections and control of the basic hygienic requirements for the operation of the medical facility was investigated, the last part of the research part deals with the frequency of sepsis in relation to the microbial environment of the department.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: infekce spojené se zdravotní péčí, sepse, všeobecná sestra, Key words: infections associated with health care, sepsis, general nurse
Citation
ISSN
ISBN