Empowerment a participativní přístupy v sociální práci

Abstract
Bakalářská práce pojednává o empowermentu a participativních přístupech v sociální práci. Cílem této bakalářské práce bylo zjistit, v jaké míře pracují sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách s klienty v souladu s konceptem empowermentu a participativních přístupů. První část této bakalářské práce se soustředí na popsání teoretických východisek konceptu empowermentu a participativních přístupů v sociální práci. Druhá část je metodologická ? nachází se zde popis kvalitativního průzkumu, který proběhl formou rozhovorů se sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách poskytujícími terénní formu sociální práce. Každý respondent měl jinou cílovou skupinu ? osoby se zdravotním postižením, osoby bez přístřeší, osoby ohrožené sociálním vyloučením a rodiny s dětmi ohroženými chudobou v důsledku dlouhodobé nepříznivé životní situace. V rámci analýzy dat byla využita zakotvená teorie, která zahrnuje tři tipy kódování ? otevřené, axiální a selektivní. Z rozhovorů vyplynulo několik dílčích kategorií reprezentujících míru a podobu využití konceptu empowermentu a participativních přístupů při práci s klienty. Na základě získaných zjištění je v závěru práce prezentováno několik dílčích témat a aspektů, které by měly být reflektovány sociálními pracovníky a pracovníky v sociálních službách při jejich každodenní sociální práci s klienty.
The bachelor thesis discuss concept of empowerment and participatory approaches. The aim of this bachelor thesis is to discover the extent to which social workers and social services workers work with clients in accordance with the concept of empowerment and participatory approaches. The theoretical part deals with the definition of empowerment and participatory approaches in social work. The empirical part contains qualitative research that took place in the form of interview with social workers and social services workes providing a field form of social work. Every respondent has a different target group ? people with disabilities, homeless people, people at risk of social exclusion and families with children at risk of poverty as a result of a long-term adverse living situation. Grounded theory, which includes three types of coding ? open, axial and selective, was used in the data analysis. Several sub-categories emerged from the interviews representing the extent and form of using the concept of empowerment and participatory approaches when working with clients. Based on the obtained findings, several partial topics and aspects are presented in the conclusion of the work, which should be reflected by social workers and workers in social services during their daily social work with clients.
Description
Subject(s)
empowerment, participativní přístupy, sociální práce, participace
Citation
ISSN
ISBN