Simulace pro ověření svařitelnosti vybrané části karoserie vozidla

Abstract
Práce se zabývá vypracováním simulace pro ověření svařitelnosti vybrané části karoserie automobilu pomocí vybraných svařovacích kleští. Druhá kapitola je zaměřena na popis druhů svařovacích kleští pro odporové svařování, jejich konstrukci a rozdíly mezi jejich druhy. Další kapitola pojednává o technologiích svařování používaných při výrobě automobilu se zaměřením na firmu ŠKODA Auto a.s. Dále následuje průzkum trhu a výběr vhodného softwaru pro vypracování simulace. Pátá část obsahuje popis procesu tvorby simulace od přípravy modelů kleští až po nastavování parametrů simulace včetně shrnutí výsledků. Závěr shrnuje výsledky praktické části a diskutuje přínos simulací.
This thesis deals with the development of a simulation to verify the weldability of a selected part of the car body using selected welding pliers. The second chapter focuses on the description of the types of resistance welding pliers, their design and the differences between their types. The next chapter deals with the description of different welding technology used for car manufacturing, focusing specifically on ŠKODA Auto a.s. This is followed by market research and selection of suitable software for simulation. The fifth part contains a description of the simulation development process from the preparation of the clamp models to the setting of the simulation parameters, including a summary of the results. The conclusion summarizes the results of the practical part and discusses the benefits of simulations.
Description
Subject(s)
Simulace, digitální dvojče, software, svařování, svařovací kleště, karoserie, Process Designer, Process Simulate, Simulation, Digital twin, welding, welding pliers, bodywork, Process Simulate
Citation
ISSN
ISBN