Multikulturní výchova v hodinách literární výchovy v 2. období 1. stupně ZŠ

Abstract
Teoretická část této diplomové práce se věnuje vymezení základních pojmů, které jsou vázané k multikulturní výchově. Pozornost je následně věnována multikulturní výchově jako průřezovému tématu v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (dále jen RVP ZV). Další část je věnována metodám práce s literárním textem a metodám dramatické výchovy. Praktická část obsahuje obsahovou analýzu vybraného souboru čítanek, na základě které vznikl seznam literatury vhodné pro využití v rámci multikulturní výchovy. S pomocí ukázek z uvedené literatury byly vytvořeny tři přípravy na vyučování, které byly vyzkoušeny pedagogy v praxi. Pro sběr dat byl následně využit strukturovaný rozhovor.
The theoretical part of this thesis focuses on defining basic concepts related to multicultural education. Attention is also paid to multicultural education as a cross-cutting theme. Another part is dedicated to methods of working with literary texts and methods of drama education. The practical part includes a content analysis of a selected set of literature textbooks, based on which a list of literature suitable for use in multicultural education was created. Based on outcomes of content analysis, three lesson plans were created and tested by teachers in school. A structured interview was subsequently used to collect data.
Description
Subject(s)
multikulturní výchova, literární výchova, metodické listy, obsahová analýza čítanek
Citation
ISSN
ISBN