Postoje veřejnosti k uživatelům drog

Title Alternative:Public Attitudes towards Drug Users
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor thesis addressed the issue of drug users. Its aim was to find out what the general public opinion on drug users and how to deal with the drug policy and the provision of free services to drug users. Objective was achieved. To achieve the objective has been used a standardized questionnaire with closed and open questions. The survey was conducted on a selected sample of 50 respondents from the city of Liberec. Bachelor's work consisted of two key parts. The theoretical part using expert sources described the emergence of dependence on non-alcoholic drugs, its symptoms, consequences for mental and physical state of the user, according to its cutting drug effects and drug policy. The practical part of using a standardized questionnaire examined public attitudes to the causes that lead young people to drug abuse, examined the public attitudes to state spending on drug policy and public attitudes to provide services free drug addicts. It was confirmed that the public agrees with the drug policy, but has some reservations against the provision of services to drug users for free. Cause of the financial burden on state coffers. The proposed measures are the first bachelor thesis legislative changes that would provide drug users with an obligation to repay the state debt incurred to finance their treatment, further strengthening penalties for manufacture and possession of drugs Alcohol and recommendations improved the consistency of all social groups and institutions that come into contac twith vulnerable individuals. The greatest benefit can be regarded as confirmation of certain assumptions.
Bakalářská práce se zabývala problematikou uživatelů drog. Jejím cílem bylo zjistit, jaký má široká veřejnost názor na uživatele drog a jakým způsobem se staví k protidrogové politice a k poskytování služeb zdarma uživatelům drog. Cíle bylo dosaženo. K dosažení cíle byl použit standardizovaný dotazník s uzavřenými i otevřenými otázkami. Průzkum byl prováděn na vybraném vzorku 50 respondentů z města Liberec. Bakalářskou práci tvořily dvě stěžejní části. Teoretická část pomocí odborných zdrojů popisovala vznik závislosti na nealkoholových drogách, její příznaky, důsledky na psychický a fyzický stav uživatele, dělení drog podle jejích účinku a protidrogovou politiku. Praktická část zjišťovala pomocí standardizovaného dotazníku postoje veřejnosti k příčinám, které vedou mladé lidi k zneužívání drog, dále zjišťovala postoje veřejnosti k vynakládání finančních prostředků státu na protidrogovou politiku a postoje veřejnosti k poskytování služeb zdarma drogově závislým. Potvrdilo se, že veřejnost souhlasí s protidrogovou politikou, ale má určité výhrady proti poskytování služeb uživatelům drog zdarma. Příčinou je finanční zatěžování státní pokladny. Navrhovanými opatřeními bakalářské práce jsou jednak legislativní změny, které by stanovily uživatelům drog povinnost splatit dluh státu, který vynaložil finance na jejich léčbu, dále zpřísnění trestů za výrobu a držení nealkoholových drog a dále doporučení lepší provázanosti všech sociálních skupin a institucí, které se dostávají do styku s ohroženými jedinci. Za největší přínos bylo možné považovat potvrzení některých předpokladů.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 60 s., 6 s. text. příloh
Subject(s)
uživatel drog, drogová závislost, psychické poruchy, působení drogy, detox, léčba, riziková skupina, protidrogová politika, drug users, drug addiction, mental disorders, exposure to drugs, detox, treatment, risk group, drug policy
Citation
ISSN
ISBN