Tvorba plošné makety lidského těla - dítěte

Abstract
Předmětem mé bakalářské práce je ergonomie ve vztahu ke konstrukčnímu řešení školního nábytku, konkrétně školních židlí. Teoretická část je rozdělena do dvou částí, z nichž první řeší základní ergonomické otázky a obecné požadavky na školní vybavení. Druhá část je zaměřena na anatomie a stavbu lidského těla, studii jeho proporcí a držení těla v sedu. V experimentální části práce je řešen 2D model lidské postavy, který je vytvořen v systému AutoCad. Model je použit pro základ při řešení konstrukce jakéhokoliv nábytku pro vzdělávací instituce. Plošný model lidské postavy je zkonstruován pro postavu 10letého dítěte průměrných proporcí a výšky. Součástí práce je podrobný popis konstrukce modelu s obrazovou dokumentací. Poslední část práce je postavena na základě získaných znalostí a informací o školních židlí a ergonomie sezení. Přináší řešení vhodného vzdělávacího nábytku pro školy a jiné vzdělávací instituce.
The object of my bachelor thesis is ergonomics in relation to structural design of school furniture, namely school chairs. The theoretical part is divided into two parts, out of which the first one deals with basic ergonomic issues and general requirements for school facilities. The second part is focused on anatomy and constitution of human body; it studies proportions and postures in a sitting position. The experimental part of the work handles by a 2D model of the human figure, which is created in computer program AutoCad. The model is used in the construction of any kind of furniture for educational institutions. Two-dimensional model of a human figure is constructed for a build of a 10-year-old child of average proportions and height. Another part of the work is a detailed description of the construction of the model with pictorial documentation. The last part of the work is based on the acquired knowledge and information about the school chairs and ergonomic seating. It brings solution of suitable design of educational furniture for schools and other educational institutions.
Description
Subject(s)
ergonomie, maketa lidského těla dítěte, anatomie, proporce, ergonomics, the human body - the child, the anatomy, proportions
Citation
ISSN
ISBN