Varianty řešení automatizace postupů v tvorbě modelových sítí

Title Alternative:Possibilities of solutions in automatization method for model networks creation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce seznamuje s typy dat a problematikou převodu dat z GIS (Geografický informační systém) pro účely tvorby plně objemového modelu krajiny. Data se převádějí do vybraného profesionálního modelovacího programu 3ds Max na základě vytvořené aplikace, která je cílem této práce a to pomocí vimportovaného skriptovacího jazyka maxscript, který dovoluje přizpůsobit a rozšířit funkcionalitu programu 3ds Max. Prostředí 3d studia dovoluje zobrazovat změny okamžitě, takže uživatel přímo vidí výsledek převodu a lze tak pochopit model v 3d prostředí a umožnit další přehlednou práci hlavně s jejich další editací a úpravou prostřednictvím vytvořené aplikace. Tato práce dále obsahuje rozbor konkrétních problémů spojených s převodem z GIS do CAD systému (3ds Max) a jejich řešení, převodem geometrie do programu Gmsh, který se používá na katedře NTI pro další práci. Pomocí vytvořené aplikace kromě možností převodů a vizualizace můžeme model rozřezat na více samostatných částí podle zvolené definice, v případě převodu do Gmsh lze definovat objemy a vytvářet podskupiny prvků, kterým se v Gmsh přiřazují fyzikální vlastnosti. Pro přehlednost a efektivnost s ovládáním vytvořené aplikace tato práce obsahuje podrobný manuál.
My diploma paper introduces different types of dates and the problems of date transfer from GIS (Geographical Information System) for the purposes of creating a fully volumetric landscape model. The dates are transferred into the professional modeling program 3ds Max on the basis of the created application being the main goal of this diploma paper, all of these with the help of the vimport script language maxscript that allows to adapt and extend the functionality of 3ds Max program. 3D studio setting allows to display the changes immediately, so that the user can directly see the result of the transfer. Like this, it is possible to understand the model in 3D setting and facilitate another clearly organized work mainly its successive editing and modification by means of the created application. This work also contains the analysis of the concrete problems connected with the transfer from GIS into CAD system (3ds Max), their solution and the transfer of geometry into Gmsh program used to create entrance files for hydro-geological and transport models. With the help of the created application, except for the transfer possibilities and visualization, the model can be cut into several separate parts according to the chosen definition. In case of Gmsh transfer, we can define the volumes and create subgroups of elements to which physical features are matched in Gmsh. This work also contains a detailed user manual to make the manipulation clear and effective enough.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1xCD;
Subject(s)
gis, 3dsmax, vizualizace, 3d model, maxscript, gis, 3ds max, visualization, 3d model, maxscript
Citation
ISSN
ISBN