Využití stromu poruchových stavů pro výrobu a logistiku Cadence Innovation k.s.

Title Alternative:Use of the fault tree analysis for production and logistics in the Cadence Innovation Ltd company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce je využití spolehlivostní analýzy stromu poruchových stavů pro výrobu a logistiku ve firmě Cadence Innovation k.s. Firma je výhradním dodavatelem nárazníků pro automobilku Škoda. Dále dodává firmám Audi, VW, Opel, Suzuki a TPCA a její charakteristika je uvedena v první části. Vrcholovou událostí stromu poruchových stavů je nedodání dílů do automobilky ve stanovený čas podle smlouvy. První část dále obsahuje podrobný teoretický podklad analýzy stromu poruchových stavů, při které jde o vytvoření logického modelu problému a jeho ohodnocení pro výpočet celkového rizika. Jsou zde také uvedeny zásady pro vytvoření analýzy FMECA. Jako kvantitativní ukazatel byla zvolena nepohotovost. Realizací metody FMECA jsou zjištěny nepohotovosti komponent stroje a formy na vstřikování plastů. Jako nejkritičtější se jeví části formy, která není z důvodu její velké ceny zálohována. Strom poruch obsahuje také logistiku dílů k odběrateli, přesto riziko plynoucí z poruchy formy je dominantní. Nápravná opatření ke snížení celkového rizika vrcholové události by měla především směřovat ke snížení doby oprav, a to pomocí eliminace administrativního zpoždění, připravení postupů údržbových/servisních prací a zajištění náhradních dílů. Teoretický podklad byl čerpán ze skript a norem. Informace o firmě, technologii výroby, logistice a provozních parametrech strojů poskytli zaměstnanci firmy, údaje o hustotě dopravy a dopravních nehodách vycházejí ze statistických ročenek.
The aim of the bachelor thesis is to use the fault tree analysis for production and logistics in the Cadence Innovation Ltd company. This company is an exclusive fender provider for the Škoda car company. They also deliver to companies Audi, VW, Opel, Suzuki and TPCA. The characteristics of Cadence Innovation Ltd. can be found in the first part of this work. The top event of a fault tree is not to deliver fenders to a car company in time given in a contract. Detailed theoretical basis of the fault tree analysis is also covered in the first part. The goal of the analysis is to create the logical model of a problem and its rating to calculate the total risk. The principles of creating the FMECA analysis are also described. The unavailability was chosen as a quantitative indicator. The unavailability of machine components and plastic injection moulds is found by the FMECA method. The part of a mould, which is not backuped because of its high price, is the most critical. Although the fault tree contains also the logistics of components to customers, the risk flowing from a mould fault is dominant. The correctional actions to cut down on the total risk of top event should be focused on the reduction of time needed for repair. The following actions will help: elimination of administrative delay, preparing procedures for maintain/service works and assuring spare parts availability. The theoretical basis was obtained from lecture notes and regulations. The information about the company, production technology, logistics and operation parameters of machines were provided by the company's employees. The data about density of transport and accidents come from statistics yearbooks.
Description
katedra: KMO; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 51
Subject(s)
strom poruchových stavů, nepohotovost, vstřikovací stroj, vstřikovací forma, logistika, porucha, fault tree analysis, unavailability, injection machine, injection moulds, logistics, fault
Citation
ISSN
ISBN