Problematika syndromu vyhoření u sociálních pracovníků z pohledu veřejnosti

Title Alternative:Issue of Burnout Syndrome among Social Workers in the Public View
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou syndromu vyhoření u sociálních pracovníků z pohledu veřejnosti. Cílem práce je analyzovat, zda je profese sociálního pracovníka vnímána širokou veřejností jako náročná a zda má tato náročnost souvislost s rizikem syndromu vyhoření u sociálních pracovníků. Práci tvoří dvě stěžejní oblasti, část teoretická a empirická. Teoretická část na základě zpracování odborných zdrojů popisuje profesi sociálního pracovníka, její specifika a faktory ovlivňující vnímání sociálních pracovníků ze strany veřejnosti. Dále zahrnuje definici syndromu vyhoření, jaké jsou rizikové faktory a charakteristiku jeho vývoje a příznaků.Empirická část je členěna do tří oblastí na základě stanovených cílů, první je věnována hlavnímu cíli této práce, tzn. náročnosti profese sociálního pracovníka. Dále zjišťuje vliv mediálního obrazu o výkonu profese sociálního pracovníka na širokou veřejnost, zda jsou lidé touto prezentací sociálních pracovníků prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků ovlivňováni a jakým způsobem je to ovlivňuje. Závěrečná dílčí část je věnována souvislosti náročnosti této profese se syndromem vyhoření. Všechny tři oblasti empirické části zahrnují jak názory veřejnosti, tak i vyjádření samotných sociálních pracovnic, které jsou za každou kapitolou následně zhodnoceny a porovnány.
This thesis deals with the issue of burnout among social workers from public view. The aim of this thesis is analyze if the social worker profession is perceived by the general public as a demanding and if is this demand associated with risk of burnout among social workers. The thesis is divided into two main areas, theoretical and empirical. The theoretical part is based on processing resources expert describes the profession of social worker and its specific factors affecting the perception of social workers from the public. In addition it includes a definition of burnout, what are the risk factors and the characteristics of its development and symptoms.Empirical part is divided into three areas based on defined goals, the first one is dedicated to the main objectives of this work, i.e. Performance of the profession of social worker. It also investigates the influence of the media image of the profession of social worker at the general public, whether people are with the presentation of social workers through mass media influence and how it affects you. The final sub-section is about the difficulty of this profession with burnout syndrome. All three areas empirical part include the the public opinion, and the social worker opinion as well, each chapter is then evaluated and compared.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN