Výuka reálií v učebnicích angličtiny pro 1. stupeň

Abstract
Závěrečná práce se zabývá výukou reálií v učebnicích anglického jazyka a rozvojem interkulturních kompetencí u žáků prvního stupně. V teoretické části jsou stručně zmíněny základní vzdělávací dokumenty, z nichž vychází požadavky na výuku anglického jazyka na základních školách. Dále jsou zde vysvětleny pojmy reálie a lingvoreálie a důvody potřeby výuky multikulturní výchovy. Praktická část se zaměřuje na analýzu a porovnání sedmi učebnic z hlediska množství a kvality zpracování reálií, které se používají pro výuku anglického jazyka na prvním stupni. Dále se v praktické části nachází ukázka aplikace multikulturní výchovy v hodině anglického jazyka za pomoci jedné z analyzovaných učebnic.
This final thesis deals with the teaching of realias in class-books of English and of development of intercultural competences by students of first grade.Theoretical part briefly mentions the basic educational documents representing basis for the requirements for teaching English in primary schools. Furthermore, the concepts of realias and linguo-realias and the reasons for the need to teach multicultural education are explained.The practical part focuses on the analysis and comparison of seven class-books in terms of quantity and quality of processing of realias that are used for teaching English in the first grade. Furthermore, in the practical part there is a demonstration of application of multicultural education in English language with the help of one of analyzed class-books.
Description
Subject(s)
anglický jazyk, výuka, reálie, učebnice, kompetence, analýza učebnic a reálií, první stupeň, English, education, realias, class-books, competences, analysis of class-books and realias, first grade
Citation
ISSN
ISBN
Collections