Vybrané občanské konflikty v Africe a jejich dopad na soudobou Evropu

Abstract
Bakalářská práce se zabývá občanskými konflikty v Africe. Hlavní metodou práce bude politicko-geografická analýza. V úvodní části práce zde bude vysvětlen a vymezen pojem občanská válka, dále bude konkretizován na území Afriky. V druhé části bude představena historie kontinentu, jenž měla na budoucí vývoj zásadní vliv. Ve třetí části budou představeny mnou vybrané občanské konflikty v jednotlivých státech. V rámci každého konfliktu se budu zabývat příčinami vzniku, samotným konfliktem, a nakonec vývojem po skončení konfliktu. V poslední části práce budu rozebírat současný vývoj v Africe a dopad občanských konfliktů na soudobou Evropu.
This thesis focuses on civil conflicts in Africa. The main method of work will be political-geographic analysis. The introductory part of the thesis will explain and define the concept of civil war, then it will be concretized in the territory of Africa. In the second part, the history of the continent, which had a decisive influence on the future development, will be presented. In the last part, selected civil conflicts will be presented. Within each conflict, I will focus on the causes of the conflict, the conflict itself and also post-conflict development. I the last part I will analyze current developments in Africa and the impact of civil wars on the contemporary Europe.
Description
Subject(s)
Afrika, občanské konflikty, politicko-geografická analýza, Africa, civil conflicts, political-geographic analysis
Citation
ISSN
ISBN