Nástroje podpory veřejně prospěšných projektů

Title Alternative:Instruments used for support of public projects
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this thesis is to provide information on the issue of the drawing financial forces intended for implementation of community projects and a description of current funding opportunities. The work deals mainly with regional and structural policy of the European Union. The first and second chapter examines the characteristics of community projects and a list and description of potential funding sources. The third chapter deals with the use of European funds, namely the Structural Funds, in the Czech Republic, comparing past and current programming period and shows the progress of drawing financial resources in both periods. The fourth chapter presents the project "Čistá horní Úpa" realized with the assistance of the Cohesion Fund. It includes a description of weaknesses and problems, which significantly influenced the course of project implementation and evaluation of this project.
Cílem mé diplomové práce je poskytnutí informací o problematice čerpání finančních prostředků určených na realizace veřejně prospěšných projektů a popis současných možností využití finančních zdrojů. Práce se zabývá především regionální a strukturální politikou Evropské unie. První a druhá kapitola se věnují charakteristice veřejně prospěšných projektů a výčtu a popisu potenciálních finančních zdrojů. Třetí kapitola se zabývá efektivitou využívání evropských finančních prostředků, konkrétně strukturálních fondů, v podmínkách České republiky, porovnává minulé a současné programovací období a zachycuje průběh čerpání finanční pomoci v obou obdobích. Čtvrtá kapitola je věnována projektu Čistá horní Úpa realizovaného za pomoci Fondu soudržnosti. Zahrnuje popis slabých stránek a problémů, jež významně ovlivnily průběh realizace projektu a zhodnocení tohoto projektu.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 92 s.
Subject(s)
public project, financial resources, eu funds, regional policy, economic and social cohesion, operational programme, financial resources drawings, veřejný projekt, finanční zdroje, fondy eu, regionální politika, hospodářská a sociální soudržnost, operační programy, čerpání finančních prostředků
Citation
ISSN
ISBN