Zápisy žáků do prvního ročníku

Abstract
Tato diplomová práce se věnuje tématice zápisů do prvních ročníků základních škol. Teoretická část se zabývá systémem školství v ČR. Navazuje náhled problematiky školní zralosti, nezralosti a připravenosti na školní docházku. V rámci popisu diagnostického procesu u zápisu do školy jsou přiblíženy oblasti testování dítěte předškolního věku. Následuje nástin procesu přípravy na zápis a náležitosti předčasného či odloženého zápisu do školy.V rámci praktické části byl realizován a popsán výzkum, který si kladl za cíl podrobnou deskripci a srovnání systému zápisů na zvolených školách.
This diploma thesis deals with the topic of enrollment into the first years of primary schools. The theoretical part deals with the education system in the Czech Republic. Follows the insight into the issues of school maturity, immaturity and readiness for school. Within the description of the diagnostic process for enrollment in school, the areas of testing of a preschool child are approached. The following is an outline of the process of preparation for enrollment and the requirements for early or postponed enrollment in school.Within the practical part, research was carried out and described, which aimed at a detailed description and comparison of the system of enrollment in selected schools.
Description
Subject(s)
Klíčová slova: Školní zralost, školní připravenost, zápis do školy, diagnostika školní zralosti, Keywords: School maturity, school readiness, enrollment into the school, diagnostics of school maturity
Citation
ISSN
ISBN