Zhodnocení podnikatelského prostředí v orlickoústeckém regionu

Abstract
Diplomová práce na téma Zhodnocení podnikatelského prostředí v orlickoústeckém regionu se zabývá lokalizačním rozhodováním potenciálních investorů o možném umístění podniků na území daného regionu. Pro tyto účely bylo provedeno zhodnocení podnikatelského prostředí v regionech Pardubického kraje, mezi které patří regiony Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy a Chrudim. Zhodnocení proběhlo pro sektor průmyslu, služeb a zemědělství. Byla použita metoda vícekriteriálního hodnocení pomocí skupin faktorů a kritérií. Výsledkem práce je zhodnocení orlickoústeckého regionu v rámci meziregionálního srovnání kvality podnikatelského prostředí v Pardubickém kraji, dále analýza podniků v tomto regionu podle právní formy podnikání, podle velikosti a podle odvětví a sektoru. Práce by měla poskytnout informace a data pro potenciální firmy a podniky o umístění výroby v tomto regionu.
The diploma thesis Business Environment Analysis in the Region of Ústí nad Orlicí deals with localization decisions of potential investors about the possible location of their firms in this region. For these purposes an evaluation of the business environment in sub-regions of Pardubice Region was done. Sub-regions of Pardubice Region are Pardubice, Ústí nad Orlicí, Svitavy and Chrudim. The evaluation was done for the industrial sector, sector of services and sector of agriculture and by the method of multi-criteria evaluation by groups of factors and criteria. The result of this thesis is complex rating of Ústí nad Orlicí Region in the inter regional comparison and structural analysis of companies in the region are the outputs of the practical part and also analysis of companies in this region according to legal form of business, their size and sector. This thesis should provide information and data to potential companies about localization of their business in this region.
Description
Subject(s)
Pardubický kraj, podnikatelské prostředí, Ústí nad Orlicí, podnik, kritéria hodnocení, vícekriteriální hodnocení, Pardubice Region, business enviroment, Ústí nad Orlicí, company, evaluation criteria, multi criterial evaluation
Citation
ISSN
ISBN