Komparace bankovních produktů pro korporátní klientelu

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na komparaci bankovních produktů pro korporátní klientelu. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy retailového, soukromého a korporátního bankovnictví. Následuje stručná charakteristika bankovního systému v České republice a činností obchodních bank. Teoretická část práce dále člení bankovní produkty. Uvedeny jsou úvěrové a vkladové produkty a prostředky platebního styku. Praktická část bakalářské práce se zabývá srovnáním vybraných bankovních produktů pro podnikatelské subjekty. Srovnání bylo vypracováno na základě osobních konzultací ve vybraných bankách a jejichsazebníků uvedených na webových stránkách. Komparace byla provedena u následujících bank: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Sberbank CZ, a. s., Equa bank, a. s.
The bachelor thesis is focused on a comparison of banking products for corporate clients. In the theoretical part, the concepts of retail, private and corporate banking are defined. This is followed by a brief overview of the banking system in the Czech Republic and the activities of commercial banks. The theoretical part further segments banking products, and presents credit and deposit products as well as methods of payment. The practical part of this bachelor thesis deals with a comparison of selected banking products for business entities. This comparison is based on personal consultations with selected banks along with conducted research of tariffs on their websites. The comparison was carried out for the following banks: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Sberbank CZ, a. s., Equa bank, a. s.
Description
Subject(s)
Obchodní banka, komparace, bankovní produkty, podnikatelský účet, úvěr, Commercial bank, comparison, banking products, business account, credit
Citation
ISSN
ISBN