Osvojování dětí v České republice

Title Alternative:The adoption of children in the Czech republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor work is concerned with the problem of the adoption of children in the Czech Republic. Its aim was to create a manual for the adoptive parents to target the specific group of married couples which are unable to have their own child and want to have a complete family. The work should clarify the problem of the legal process of the adoption of the children in the Czech Republic. The target has been reached. The work consists in two fundamental areas. It is the theoretic part, which with the process and presentation of the scientific sources clarifies the legal processes and also describes the psychological aspects of the event. The second part - practical part - is divided into two sections. The first section of the practical part is formed by the survey. The objective of the survey was the determination how the legal process of the adoption of the children in the Czech Republic is perceived by the applicants for the adoption. With the aid of the controlled interview with 20 married couples were established the difficulties of the process of the adoption from the point of view of the applicants. The second section is focused to create the manual itself for the future adoptive parents. The methodological base of this part was the analysis of the secondary dates and the knowledge and remarks of the own experience. The results lead to concrete recommended remedies to simplify and shorten the process of the adoption and to change the behaviour of the individual experts also. The most important contribution of this work is the familiarization with the basic procedures, rules and possible troubles during the process of the adoption. I wish this work would be a kind of guide and help for future adoptive parents to help them create a new families.
Bakalářská práce se zabývala problematikou osvojování dětí v České republice. Jejím cílem bylo vytvořit informační manuál pro náhradní rodiče se zaměřením na specifickou skupinu manželských párů, které z jakýchkoliv důvodů nemohou mít dítě vlastní a touží po úplné rodině. Práce měla sloužit k objasnění problematiky zákonného procesu osvojování dětí v České republice. Stanoveného cíle bylo dosaženo. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala otázky právní (legislativa) a dále popisovala psychologické aspekty jevu. Praktická část byla rozdělena do dvou celků. První celek praktické části tvořila část průzkumná. Cílem průzkumné části bylo zjištění, jak je zákonný proces osvojování dětí v České republice vnímám samotnými žadateli o osvojení. Pomocí řízeného rozhovoru s 20 manželskými páry byla zjišťována úskalí procesu osvojování, tak jak je cítí žadatelé. Druhý celek praktické části byl směřován na vytvoření vlastního manuálu pro budoucí osvojitele. Metodologickým východiskem této části byla analýza sekundárních dat a poznatky a postřehy z vlastní praxe. Výsledky vyúsťovaly v konkrétní navrhovaná opatření ke zjednodušení a zkrácení procesu osvojování a dále ke změně přístupu jednotlivých odborníků. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat seznámení se základními postupy, pravidly a případnými obtížemi a nastínění dalších námětů k zamyšlení. Přála bych si, aby se práce stala jakýmsi průvodcem a pomocníkem budoucím osvojitelům k vytvoření nové rodiny.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 70 s.
Subject(s)
family, parents, adoptive family care, adoption, future adoptive parents, lonesome child, deprivation, child suitable for adoption, arrange the adoption, adoption of the child, rodina, rodiče, náhradní rodinná péče, osvojení, budoucí osvojitelé, opuštěné dítě, deprivace, dítě vhodné do osvojení, zprostředkování osvojení, přijímání dítěte
Citation
ISSN
ISBN