Úloha interního auditu v podnikatelském subjektu

Abstract
Cílem diplomové práce je zhodnotit úlohu interního auditu v podnikatelském subjektu a současně navrhnout vhodná doporučení a poskytnout návrhy pro jeho efektivní organizaci. Teoretická východiska vycházejí z rešerše domácí i zahraniční literatury a zejména se zaměřují na koncepci interního auditu, historický vývoj a fáze auditního procesu. Diplomová práce se rovněž zabývá komparací interního a externího auditu a jejich vzájemným souvislostem, a auditu managementu jakosti. Praktická část charakterizuje konkrétní podnikatelský subjekt, ve kterém je analyzována činnost interního auditu. Díky systematickému pozorování auditního procesu jsou poznatky aplikovány na modelový příklad výrobkového a procesního auditu. Na základě provedeného rozboru stávajícího stavu interního auditu ve vybraném podnikatelském subjektu jsou navržena vhodná doporučení, včetně rozšíření současné auditní profese o environmentální audit a jeho ekonomického zhodnocení.
The aim of the thesis is to evaluate the role of internal audit in the company and concurrently to propose recommendations and to provide suggestions for its efficient organization. Theoretical parts are based on the research of domestic and foreign literature and in particular they are dedicated to the concept of internal audit, historical perspective and the stages of the audit process. This thesis also deals with the comparison of internal and external audit and their mutual relation and audit quality management. The practical part describes the specific company in which it analyzed the activity of internal audit. Thanks to systematic observation of the audit process knowledge is applied to a model example of process and product audits. From the analysis recommendations are provided and at the same time the existing internal audit expands by an environmental audit, including its economic evaluation.
Description
Subject(s)
Interní audit, audit managementu jakosti, procesní audit, systémový audit, výrobkový audit, environmentální audit, Internal Audit, Audit of Quality Management, Process Audit, System Audit, Product Audit, Environmental Audit
Citation
ISSN
ISBN