Colorful of the East womens clothing collection

Abstract
Východ je velmi různorodý a můžeme v něm najít různé příběhy, pohádky, eposy a chronologii událostí. V tomto případě, s ohledem na nomádskou kulturu, si můžeme všimnout zvláštností kostýmu a cestovat zpět do historických časů. Při výrobě oděvů je použita kombinace moderních a tradičních kostýmů. Vytvoření národní ozdoby na modelovaném oblečení je skvělé pro inspiraci. Při výrobě oděvů je zdrojem inspirace kultura východních nomádských národů. Ale toto konkrétní oblečení má symbiózu s moderními formami, to znamená tradiční oblečení v moderní verzi. Hlavní technologií je tvorba výšivky s ornamentem. V nomádské kultuře má každý ornament svůj vlastní význam. Pro mě je toto téma velmi blízké, protože to je kultura, ve které jsem vyrostl, a vytvoření moderní verze oblečení je skvělou příležitostí pro kreativitu.
The East is very diverse, and we can find different stories, fairy tales, epics and chronology of events in it. In this case, considering the nomadic culture, we can notice the peculiarities of the costume and travel back to historical times. When creating clothes, a combination of modern and traditional costumes will be used. Creating a national ornament on modeled clothing is great for inspiration. When creating clothes, the source of inspiration is the culture of the Eastern nomadic peoples. But this particular clothing will have a symbiosis with modern forms, that is, traditional clothing in a modern version. The main technology is the creation of embroidery with an ornament. In nomadic culture, each ornament has its own meaning. For me, this topic is very close, since this is the culture in which I grew up, and creating a modern version of clothing is a great opportunity for creativity
Description
Subject(s)
Kočovník Oděv Barvy Hory Výšivka, Nomad Clothes Colors Mountains Embroidery
Citation
ISSN
ISBN