Konkurenční strategie vybraného podniku

Abstract
Bakalářská práce se zabývá identifikací konkurentů pivovaru HOLS a.s., s cílem určit konkurenceschopnost pivovaru a konkurenční strategie a navrhnout doporučení na zlepšení konkurenčního postavení na trhu. Práce je rozdělena do dvou častí. V první části bakalářské práce, jsou rozebrány pojmy, vztahující se ke konkurenční strategie, pomocí odborné literatury. Ve druhé části jsou popsány faktory PEST analýzy, Porterovy analýzy a nejdůležitější body jsou rozepsány ve SWOT analýze. Na základě výsledků je následně popsána konkurenceschopnost pivovaru a konkurenční strategie v daném odvětví a doporučení pro zlepšení konkurenčního postavení pivovaru HOLS a.s. na trhu.
The bachelor thesis deals with the identification of competitors of the brewery HOLS a.s., with a goal to determining competitiveness and a competitive strategy and proposing recommendations to improve the competitive position on the market. The thesis is divided into two parts. In the first part of the thesis, the terms related to competitive strategy are explained by means of literature. In the second part are described factors of PEST analysis, Porter's analysis and the most important points are itemized in SWOT analysis. Based on the results are described the brewery's competitiveness and competitive strategy in the given sector and recommendations for improving the competitive position of the HOLS a.s. brewery on the market.
Description
Subject(s)
Konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, PEST analýza, Porterova analýza, SWOT analýza, marketingové plánování, konkurenční strategie, pivovar HOLS as, Competition, competitiveness, competitive advantage, PEST analysis, Porter's analysis, SWOT analysis, marketing planning, competitive strategies, brewery HOLS as
Citation
ISSN
ISBN