Možnosti volnočasových aktivit dětí navštěvujících MŠ

Abstract
V teoretické části mé bakalářské práce jsem vymezila pojem volný čas, charakterizovala osobnost pedagoga volného času a dítě v předškolním věku. Dále jsem charakterizovala pojem kvantitativní výzkum.V praktické části jsem popsala a zhodnotila nabídku volnočasových aktivit ve vybraných městech v Libereckém kraji a popsala jsem vybranou mateřskou školu spolu s volnočasovými aktivitami, které nabízí. Dále jsem kvantitativním výzkumem v podobě dotazníku zjišťovala spokojenost rodičů s volnočasovými aktivitami ve vybrané MŠ. Pro vyhodnocení dotazníků jsem použila grafy a tabulky a porovnávala jsem zájmy dívek a chlapců.
The theoretical part of my thesis, I defined the concept of leisure characterize the personality of free time pedagogue and a child of preschool age. Subsequently, I characterized the notion of quantitative research.In the practical part I describe and evaluate a range of leisure activities in selected cities in the Liberec region, and I described a nursery school together with leisure activities offered. I further quantitative research in the form of a questionnaire examined parents' satisfaction with leisure activities in selected kindergartens. For the evaluation of the questionnaires I used charts and tables, and I compared the interests of girls and boys.
Description
Subject(s)
volný čas, volnočasové aktivity, zájmové kroužky, předškolní věk, pedagog volného času a vychovatel, rodina, rodiče, Liberecký kraj, mateřská škola, leisure, leisure activities, hobbies, preschool age, leisure educator and educator, family, parents, Liberec, kindergarten
Citation
ISSN
ISBN